Θρασύβουλος Μαχαίρας

Ματιές στη Φύση...

Στιγμιότυπο από την ομιλία μου

 

.

Το βιβλίο μου «Θέματα Φυσικής τόμος ΙΙ Κύματα» διατίθεται μόνο από το Γενικό Λύκειο Αγριάς και για όφελος αποκλειστικά του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Μπορεί λοιπόν ο καθένας να το προμηθευτεί από το Λύκειο Αγριάς (τηλ 24280-86865, Διευθυντής κ. Θ. Καρανίκας) στη συμβολική τιμή των 10 ευρώ (και μέγιστη τιμή όση θέλει ο ίδιος), μιας και όλα τα έσοδα από την πώληση (χωρίς να αφαιρεθούν τα έξοδα εκτύπωσης, παρουσίασης, γνωστοποίησης κ.λπ που βάρυναν το βιβλίο και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για το Σχολείο ή τον συγγραφέα) θα πάνε στο «Χαμόγελο».

Εγώ αγόρασα ένα, δικό μου αντίτυπο, από το Λύκειο.

.....

Στο στιγμιότυπο αριστερά αποτυπώνεται ένα από τα διαρκή διδακτικά εγκλήματα που διαπράττονται στη Φυσική της Γ΄ Λυκείου και που καταγράφονται στο βιβλίο μου...

..

 

 

Νομίζω ότι επιβάλλεται να ξαναδούμε κάποια θέματα Φυσικής όχι μόνο με πιο αυστηρή ματιά, αλλά και με διάθεση δια­φο­ρε­τι­κής σύγχρονης αποτύπωσης. Ο λόγος γι’ αυτή τη στάση μας είναι ότι αρκετά θέματα είτε ενδημούν στη δι­δα­σκα­λία της Φυσικής ως εξαρχής παρανοήσεις (λάθη, παραλείψεις, κακές παρουσιά­σεις, ασάφειες κ.λ.π.) και αναπαράγονται τροφοδοτώντας γε­νιές ανθρώπων, είτε παρου­σιάζονται με ξεπερασμένο πια τρόπο από πανεπι­στη­μια­κά βιβλία ακόμη και παγκόσμιας εμβέλειας.

 

Οι παρανοήσεις για τις οποίες ο λόγος παραπάνω, δεν είναι απλά λαθάκια που βρίσκονται, έτσι κι αλλιώς, σε κάθε βιβλίο Φυσικής. Είναι διαστρεβλώσεις εννοιών Φυσικής και Μαθη­ματικών, επικίνδυνες ασάφειες και λάθη σχέσεων, διαγραμ­μάτων και πειραματικών διατάξεων, που όχι μόνο εντοπίζονται σε αρκετά βιβλία Φυσικής διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης, αλλά συνήθως πολλαπλασιάζονται και μεγεθύνονται σε τέτοιο βαθμό κατά τη διαδρομή τους μέσα από αυτά τα βιβλία και τη διδασκαλία τους, ώστε να δημιουργούνται δυσοίωνες προ­οπτι­κές.

 

Όσο για τις ξεπερασμένες έννοιες και ερμηνείες φαι­νο­μέ­νων που ανα­φέρ­θηκαν παραπάνω, εντοπίζονται σε ξε­πε­ρα­σμέ­νες θεω­ρίες που χρησιμοποιούνται ως ερ­μη­νευ­τι­κά ερ­γα­λεία Κόσμου ακόμη και σήμερα, παρόλο που οι σύγ­χρο­νες ανακαλύ­ψεις της Φυσικής απαιτούν την εγκα­τά­λει­ψή τους.

Οι ξεπερασμένες λοιπόν αυτές ερμηνείες, όσο συντηρούνται και αναπαράγονται με τις ευλογίες πανεπιστημιακών, θα κρατούν τη διδασκαλία της Φυσικής παγιδευμένη και τα δικαιώματα της νέας γενιάς Ανθρώπων μακριά από τη λάρνακα του Πολιτισμού που δικαιούνται.

 

Αν λοιπόν δεν ξαναδούμε ακόμη και τα πιο μικρά «πραγμα­τά­κια» της Φυσικής, η διδακτική δυναμική των καινούριων εκπαι­δευ­τικών θα καταναλώνεται σε παρωχημένες και πολλές φορές συλλογιστικά απαράδεκτες παρουσιάσεις...

 ...............

...................................................

 

Το σχολικό βιβλίο, θέματα του οποίου θίγονται στις αναρτήσεις μου, είναι το βιβλίο:

 

«Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

 

ΑΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΗΤΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΑΠΤΗ

έκδοση 2008

 

και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Για να κατεβάσετε το βι­βλίο αρκεί να κάνετε click στην παραπάνω εικόνα.

Κάνοντας click στην πα­ρα­πά­νω εικό­να μπο­ρεί­τε να κα­τε­βά­σε­τε το cd του Σταύρου Λέτη (αρχείο zip) που συ­νο­δεύει το βι­βλίο του Θρα­σύ­βου­λου Μα­χαί­ρα. Οδη­γός για τη δι­α­χεί­ρι­ση του cd εδώ.

Το βιβλίο «Θέματα Φυσικής-πα­ρα­νο­ή­σεις και προτάσεις υπέρ­βα­σής τους» που κρα­τά­τε στα χέρια σας υπήρ­ξε το απο­τέ­λε­σμα μιας μα­κράς και σκληρής προσπάθειας πολ­λών ετών. Από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη, ωστόσο, συγ­γρα­φι­κή προ­σπά­θεια ουδέ­ποτε εισέ­πραξα την οποι­α­­δή­­πο­­τε αμοι­βή.

Αν με οποιον­δήποτε τρόπο χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε το συγκεκριμένο βι­βλίο μου, θερ­μή παράκλησή μου θα ήταν να καταθέσετε όποιο ποσό εσείς κρί­νε­τε ότι αξί­ζει η αξιο­ποί­η­σή του εκ μέρους σας στον Εθε­λο­ντι­κό Οργα­νι­σμό για παιδιά: «Το Χα­μό­γε­λο του Παιδιού» στους ακό­­λου­­θους λο­γα­ρια­σμούς:

 

ALPHA BANK: 144-00-2001-000011

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 116/296076-12

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5233-003309-251

 

Είναι αυτονόητο ότι από στη συ­γκε­κρι­μένη κατάθεσή σας δε πε­ρι­έρ­χε­ται ούτε ένα ελάχιστο πο­σό σε  μένα. Τα χρήματά σας αξι­ο­ποι­ού­νται εξ΄ ολο­­κλή­ρου από «Το Χαμό­γελο του Παι­διού».

© 2015    Θρασύβουλος Μαχαίρας

Επικοινωνία (email):

thras.maheras@gmail.com